Regulamin

Regulamin kidscoderlab.pl oraz Kids Coder Lab – szkoły programowania dla dzieci.

Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony kidscoderlab.pl oraz prowadzenia kursów programowania i półkolonii zimowych w Kids Coder Lab Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hlonda 10 U9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000698535, zwanej w treści dokumentu Szkołą Programowania.

Dokument określa zasady współpracy między Szkołą Programowania, Rodzicami (rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w Szkole Programowania oraz rodzice dzieci zainteresowani zajęciami w Szkole Programowania, korzystający ze strony kidscoderlab.pl) oraz Uczniami (uczniowie zapisani na zajęcia w Szkole Programowania).

ROCZNE KURSY PROGRAMOWANIA

1. Kursy programowania oferowane są jako zajęcia roczne, gdzie na pełen cykl zajęć składa się 30 spotkań, z których każde trwa 60 minut. Kursy prowadzone są w ciągu roku szkolnego, od września lub października do czerwca, z przerwami w okresie świąt i ferii/wakacji szkolnych.

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Programowania przy ul. Hlonda 10 U9 lub w jednej ze Szkół Partnerskich.

3. Kursy prowadzone są w kolejne wybrane dni tygodnia (np. w każdy kolejny czwartek) z uwzględnieniem przerw wynikającym z kalendarza roku szkolnego wyznaczonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub ewentualnie kalendarza zajęć danej Szkoły Partnerskiej, jeżeli różni się od kalendarza MEN.

4. Kursy rozpoczynają się w drugiej połowie września lub w październiku, w zależności od danej lokalizacji, i trwają zgodnie z kalendarzem aż do zrealizowania puli 30 zajęć.

5. Grupy zajęciowe liczą maksymalnie 12 osób.

6. W przypadku konieczności zmiany terminu pojedynczych zajęć Szkoła Programowania zobowiązuje się do powiadomienia Uczniów i Rodziców przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Każdy z proponowanych kursów jest opisany szczegółowo na karcie produktu. Karta produktu zawiera język wykładowy zajęć oraz cenę kursu brutto za rok zajęć.

8. W przypadkach losowych (np. choroba nauczyciela) Szkoła Programowania może odwołać zajęcia z mniejszym wyprzedzeniem. Takie zajęcia będą przełożone na inny termin po uzgodnieniu terminu z Rodzicami z danej grupy zajęciowej.

PÓŁKOLONIE ZIMOWE

9. Półkolonie zimowe oferowane są jako zajęcia tygodniowe, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Terminy półkolonii zbieżne są z feriami zimowymi w kalendarzu MEN. Półkolonie zimowe to zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 12 osób. Półkolonie zimowe prowadzone są w siedzibie Szkoły przy ulicy Hlonda 10 u9 w Warszawie.

10. Zawartość merytoryczna półkolonii zimowych (zajęcia tematyczne, wycieczki) oraz inne świadczenia (posiłki) opisana jest na karcie produktu. Szkoła zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu dnia w uzasadnionych sytuacjach.

11. Rodzice powinni zadbać o to, aby Uczniowie zgłaszając się danego dnia na zajęcia półkolonii mieli odpowiedni strój sportowy na salę sportową (strój do gimnastyki, obuwie sportowe) oraz do zabawy na dworze (ciepła kurtka, szalik, czapka, rękawiczki).

12. Rodzice w formularzu karty kolonijnej wskazują, czy dziecko będzie przyprowadzane i odbierane (przez Rodzica lub wskazaną osobę) lub czy będzie samodzielnie przychodziło i wracało z zajęć.

12. Uczniowie mają obowiązek: brać udział w zajęciach zaplanowanych w programie dnia, szanować mienie Szkoły i innych Uczniów wykonywać polecenia wychowawców zarówno w czasie zajęć w Szkole jak i w drodze na zajęcia odbywające się poza Szkołą.

ZAPISY NA KURSY I PÓŁKOLONIE ZIMOWE

13. Strona www.kidscoderlab.pl umożliwia zapoznanie się z ofertą Szkoły Programowania – kursów programowania oraz półkolonii zimowych. Zapisów na zajęcia mogą dokonywać Rodzice Ucznia oraz inne uprawnione osoby dorosłe działające w imieniu Rodziców, zwane dalej łącznie Rodzicami. W przypadku gdy osoba zapisująca Ucznia na kurs nie jest Rodzicem dziecka, powinna skontaktować się ze Szkołą Programowania w celu potwierdzenia możliwości zapisu.

14. Zapisy na kursy programowania odbywają się za pośrednictwem adresu email info@kidscoderlab.pl. Rodzic, zapisując Ucznia, wybiera kursy lub półkolonie z oferty poprzez przeglądanie kart produktu. Rodzic wybiera dany kurs lub półkolonie ze względu na lokalizację, dzień tygodnia, godzinę oraz język wykładowy zajęć. W treści emaila Rodzic podaje dane swoje, ucznia oraz potwierdza znajomość Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Szkoła przyjmuje też zapisy w postaci wypełnionego formularza zapisu, dostępnego u przedstawicieli Szkoły.

15. Zapisy na roczne kursy programowania odbywają się we wrześniu na początku roku szkolnego od momentu ogłoszenia grafiku Szkoły Programowania do momentu wyczerpania miejsc w danej grupie zajęciowej. Zajęcia na półkolonie zimowe odbywają się od 15 grudnia roku poprzedzającego półkolonie do momentu wyczerpania miejsc w danej grupie.

16. Zajęcia odbywające się w Szkołach Partnerskich dedykowane są przede wszystkim dla uczniów danej Szkoły Partnerskiej. Szkoła Programowania zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnictwa osób rekrutujących się spoza grupy uczniów danej Szkoły Partnerskiej. Możliwość ewentualnych wyjątków w tym obszarze może być potwierdzona drogą elektroniczną (e-mail) przez Kids Coder Lab w odpowiedzi na zapytanie dotyczące konkretnego kursu.

17. W przypadku jeśli Rodzic zawiera umowę później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub półkolonii, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Rodzica oświadczenia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia (rozpoczęcie kursu lub półkolonii) przed upływem okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

18. Rodzic zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych
b. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób niezakłócający funkcjonowania Szkoły Programowania i strony www.kidscoderlab.pl
c. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
d. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Rodziców oraz dla Szkoły Programowania
e. terminowej zapłaty wynagrodzenia za kurs lub półkolonie
f. niedostarczania i nieprzekazywania Szkole Programowania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste
g. niepodejmowania działań takich jak:
− rozsyłanie lub umieszczanie na stronie www.kidscoderlab.pl niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Rodzica, w tym danych innych Rodziców;
– modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych cen lub opisów kursów;
– nadużywanie praw przyznanych Rodzicowi przez Szkołę Programowania lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

ROZWIĄZANIE UMOWY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

19. W przypadku gdy realizacja zamówienia kursu lub półkolonii jest niemożliwa, ponieważ liczba Uczniów zapisanych i uczestniczących w danym kursie lub półkolonii jest zbyt mała (poniżej: 8) lub zbyt duża (powyżej 12), Szkoła Programowania informuje Rodzica o tym fakcie oraz, gdy jest to możliwe, o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego w największym stopniu pierwotnie wybranym zajęciom. Jeżeli Rodzic nie wyrazi woli zapisania Dziecka na zaproponowany kurs lub półkolonie, Szkoła Programowania niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Rodzicowi uiszczone wynagrodzenie za kurs (w tym zaliczkę) poprzez przelew na konto bankowe.

20. Szkoła Programowania ma prawo rozwiązać umowę w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, długotrwały brak prądu, zniszczenie lub uszkodzenie budynku, w którym odbywają się zajęcia). W takim wypadku Szkoła Programowania ma obowiązek zwrotu wynagrodzenia za kurs w wymiarze proporcjonalnym do przeprowadzonych już zajęć.

21. Rodzic ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku, jeśli odstąpienie przypadnie na okres po rozpoczęciu kursu, Rodzic jest zobowiązany do proporcjonalnego pokrycia kosztów zajęć, które odbyły się do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Szkole Programowania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną (w tym poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kidscoderlab.pl lub na adres info@kidscoderlab.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: [Kids Coder Lab, ul. Hlonda 10 U9, 02-972 Warszawa] i zawierać następującą (lub równoważną) treść:
Odstępuję od umowy na kurs programowania zawartej w dniu [__] dla mojego dziecka [imię i nazwisko dziecka].

DARMOWA USŁUGA ODBIORU UCZNIA

22. W ramach prowadzenia kursów programowania w swojej siedzibie przy ul. Hlonda 10 U9 Szkoła Programowania organizuje również usługę przyprowadzania Uczniów na zajęcia z okolicznych szkół przy ulicy Ledóchowskiej oraz ulicy Hlonda (i odprowadzania ich z powrotem do szkoły).

23. Rodzic, który chętny jest, aby skorzystać z tej usługi, powinien poinformować o tym Szkołę poprzez wiadomość email.

24. Rodzic odpowiedzialny jest za komunikację z placówką, do której uczęszcza Uczeń w tej sprawie, w tym o zadbanie o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw. Rodzic również odpowiedzialny jest za przekazanie szczegółowych informacji odnośnie tego, gdzie można znaleźć danego Ucznia w ustalonym terminie (klasa lekcyjna, świetlica, piętro itp.). W przypadku gdy przedstawiciel Szkoły Programowania nie zastanie Ucznia w ustalonym miejscu, Szkoła Programowania zastrzega sobie prawo do kontynuowania zebrania całej grupy i kontynuowania przemieszczania się na zajęcia tak, aby cała grupa mogła rozpocząć zajęcia o czasie.

PŁATNOŚCI ZA ROCZNE KURSY PROGRAMOWANIA

25. Cena za pełny roczny cykl zajęć prezentowana jest na karcie produktu danego kursu na stronie internetowej Kids Coder Lab pod zakładką kursy programowania.

26. Warunkiem zapisu na roczny kurs jest uiszczenie zaliczki w wysokości 200 zł poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Szkoły Programowania 86 1050 1025 1000 0090 8040 2408.

27. Druga i ostatnia płatność za kurs odbywa się w terminie wyznaczonym przez 4 pierwsze zrealizowane zajęcia danej grupy kursowej z danego kursu poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Szkoły Programowania 86 1050 1025 1000 0090 8040 2408.

28. Brak wpłaty do 31.10 bez zgody w formie elektronicznej (e-mail) Szkoły Programowania na odroczenie spłaty zaległości powoduje rozwiązanie umowy. W takim przypadku rozwiązania Umowy Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć odbytych do 31.10.

PŁATNOŚCI ZA PÓŁKOLONIE

29. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na dziecko na konto 86 1050 1025 1000 0090 8040 2408. Ostateczny termin na wpłatę pozostałej części opłaty to najpóźniej na tydzień przed startem półkolonii.

ZASADY OGÓLNE

30. Rodzic zobowiązany jest do informowania Szkoły Programowania o zmianie numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu Szkoły Programowania z Rodzicem.

31. Rodzic odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Ucznia i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. Uczniowie są zobowiązani stosować się do poleceń nauczycieli.

32. Szkoła programowania w swojej siedzibie przy ulicy Hlonda 10 U9 prowadzi monitoring przy użyciu kamer CCTV. Zasady przechowywania danych z monitoringu reguluje polityka prywatności.

33. Zasady dotyczące prywatności i danych osobowych reguluje polityka prywatności kidscoderlab.pl

34. Do świadczenia usługi zapisu na kurs programowania stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

35. Szkoła Programowania może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Szkoły Programowania. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Szkołę Programowania i Rodziców Umów.

36. Rodzic może złożyć reklamacje w zakresie funkcjonowania strony www.kidscoderlab.pl oraz organizacji kursów programowania poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kidscoderlab.pl lub bezpośrednio pod adresem info@kidscoderlab.pl oraz pod numerem telefonu 507 790 762. Szkoła programowania rozpatruje reklamacje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

37. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Rodzicowi istotnych postanowień Umowy o roczny kurs programowania lub półkolonii poprzez przesłanie Rodzicowi na podany adres e-mail.

38. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji regulaminu obowiązującego od 27.08.2018 dotyczą rozszerzenia zapisów o zajęcia półkolonii zimowych.