Regulamin


Regulamin kidscoderlab.pl oraz Kids Coder Lab – szkoły programowania dla dzieci.

Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony kidscoderlab.pl oraz prowadzenia kursów programowania i półkolonii zimowych w Kids Coder Lab Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 10 U9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000698535, zwaną w treści dokumentu Szkołą Programowania.

Dokument określa zasady współpracy między Szkołą Programowania, Rodzicami (rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w Szkole Programowania oraz rodzice dzieci zainteresowani zajęciami w Szkole Programowania, korzystający ze strony kidscoderlab.pl) oraz Uczniami (uczniowie zapisani na zajęcia w Szkole Programowania).

ROCZNE KURSY PROGRAMOWANIA

 1. Kursy programowania oferowane są jako zajęcia roczne; na pełen cykl zajęć składa się 30 spotkań, z których każde trwa 60 minut. Kursy prowadzone są w ciągu roku szkolnego, od września lub października do czerwca, z przerwami w okresie świąt i ferii/wakacji szkolnych.
 2. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Szkoły Programowania przy ul. Hlonda 10 U9 lub w jednej ze Szkół Partnerskich i/lub w formie zdalnej.
 3. Szkoła Programowania zastrzega, że w przypadku ogłoszenia na terenie kraju lub innej jednostki terytorialnej kraju stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających bądź utrudniających prowadzenie zajęć w wybranej formie (w szczególności: epidemia, zagrożenie zdrowia, zamknięcie szkół) przysługuje jej prawo do jednostronnej zmiany formy prowadzenia zajęć. O każdej zmianie Szkoła Programowania niezwłocznie poinformuje Uczniów i Rodziców.
 4. Zajęcia prowadzone w formie online – minimalne wymagania techniczne:
  • dostęp do sieci Internet,
  • dostęp do komputera stacjonarnego lub przenośnego o parametrach wystarczających do zainstalowania aplikacji Microsoft Teams, a dla kursów programowania z Minecraft – o parametrach wystarczających do zainstalowania aplikacji Minecraft: Education Edition według specyfikacji firmy Microsoft.
 5. Kursy prowadzone są w kolejne wybrane dni tygodnia (np. w każdy kolejny czwartek) z uwzględnieniem przerw wynikających z kalendarza roku szkolnego wyznaczonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) lub ewentualnie kalendarza zajęć danej Szkoły Partnerskiej, jeżeli różni się od kalendarza MEN.
 6. Kursy rozpoczynają się we wrześniu lub w październiku, w zależności od danej lokalizacji, i trwają zgodnie z kalendarzem aż do zrealizowania puli 30 zajęć.
 7. Grupy zajęciowe liczą maksymalnie 12 osób. W szczególnych przypadkach możliwa jest grupa z większą ilością dzieci – w takiej sytuacji grupa ma odpowiednią większą liczbę nauczycieli.
 8. W przypadku konieczności zmiany terminu pojedynczych zajęć Szkoła Programowania zobowiązuje się do powiadomienia Uczniów i Rodziców przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Każdy z proponowanych kursów jest opisany szczegółowo na karcie produktu. Karta produktu zawiera w szczególności język wykładowy zajęć, formę prowadzenia zajęć oraz cenę kursu brutto za rok zajęć.
 10. W przypadkach losowych (np. choroba nauczyciela) Szkoła Programowania może odwołać zajęcia z mniejszym wyprzedzeniem. Takie zajęcia będą przełożone na inny termin po uzgodnieniu terminu z Rodzicami Uczniów z danej grupy zajęciowej.
 11. W uzgodnieniu z Rodzicami Szkoła tworzy też grupy zajęciowe, które mają mniejszy wymiar godzin niż Roczne Kursy (mniej niż 30 zajęć). W takim przypadku cena danego kursu jest indywidualnie ustalana z Rodzicami.

PÓŁKOLONIE ZIMOWE

 1. Półkolonie zimowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–16.30. Terminy półkolonii zbieżne są z feriami zimowymi w kalendarzu MEN dla województwa mazowieckiego. Półkolonie zimowe to zajęcia dla dzieci w wieku 7–13 lat. Liczba dzieci w grupie jest zależna od zapisów, natomiast liczba wychowawców będzie ustalona tak, żeby na jednego wychowawcę przypadało co najwyżej 10 dzieci.
 2. Półkolonie zimowe są organizowane we współpracy z placówkami sportowymi. Zajęcia informatyczne oraz zajęcia ogólnosportowe są prowadzone w siedzibie szkoły La Fontaine przy ul. Wandy Rutkiewicz 2 w Warszawie. Zajęcia pływania odbywają się u partnerów Szkoły (basen przy ul. Gubinowskiej). Lista partnerów oraz miejsce zajęć są publikowane w karcie produktu każdej z półkolonii.
 3. Zawartość merytoryczna półkolonii zimowych (zajęcia tematyczne, wycieczki) oraz inne świadczenia (posiłki) opisane są na karcie produktu na stronie internetowej www.kidscoderlab.pl. Szkoła zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu dnia w uzasadnionych sytuacjach.
 4. Rodzice powinni zadbać o to, aby Uczniowie, zgłaszając się danego dnia na zajęcia półkolonii, mieli odpowiedni strój na basen (strój kąpielowy przylegający do ciała, ręcznik, klapki, okulary), strój sportowy na salę sportową (strój do gimnastyki, obuwie sportowe) oraz strój do zabawy na dworze (ciepła kurtka, szalik, czapka, rękawiczki).
 5. Rodzice przekazują informacje na temat Uczniów w internetowym formularzu zapisu oraz w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W formularzu zapisu Rodzice wskazują, czy dziecko będzie przyprowadzane i odbierane (przez Rodzica lub wskazaną osobę) lub czy będzie samodzielnie przychodziło na zajęcia i z nich wracało.
 6. Uczniowie mają obowiązek: brać udział w zajęciach zaplanowanych w programie dnia, szanować mienie Szkoły i innych Uczniów, wykonywać polecenia wychowawców zarówno w czasie zajęć w Szkole, jak i w drodze na zajęcia odbywające się poza Szkołą.

ZAPISY NA KURSY I PÓŁKOLONIE ZIMOWE

 1. Strona www.kidscoderlab.pl umożliwia zapoznanie się z ofertą Szkoły Programowania – kursów programowania oraz półkolonii zimowych. Zapisów na zajęcia mogą dokonywać Rodzice oraz inne uprawnione osoby dorosłe działające w imieniu Rodziców, zwane dalej łącznie Rodzicami. W przypadku gdy osoba zapisująca Ucznia na kurs nie jest Rodzicem dziecka, powinna skontaktować się ze Szkołą Programowania w celu potwierdzenia możliwości zapisu.
 2. Zapisy na kursy programowania odbywają się za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej www.kidscoderlab.pl. Rodzic, zapisując Ucznia, wybiera kursy lub półkolonie z oferty poprzez przeglądanie kart produktu. Rodzic wybiera dany kurs lub półkolonie ze względu na lokalizację, dzień tygodnia, godzinę oraz język wykładowy zajęć. W formularzu zapisu Rodzic podaje dane swoje i Ucznia oraz potwierdza znajomość Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Szkoła przyjmuje też zapisy w postaci wypełnionego formularza zapisu dostępnego u przedstawicieli Szkoły.
 3. Zapisy na roczne kursy programowania odbywają się we wrześniu na początku roku szkolnego od momentu ogłoszenia grafiku Szkoły Programowania do momentu wyczerpania miejsc w danej grupie zajęciowej. Po uzgodnieniu możliwe są też zapisy do grup w ciągu roku szkolnego. W takim przypadku opłata za kurs jest przedstawiona Rodzicowi indywidualnie i może być niższa niż ta przedstawiona na karcie produktu. Zapisy na półkolonie zimowe odbywają się od 1 grudnia roku poprzedzającego półkolonie do momentu wyczerpania miejsc w danej grupie.
 4. Zajęcia odbywające się w Szkołach Partnerskich przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów danej Szkoły Partnerskiej. Szkoła Programowania zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnictwa osób rekrutujących się spoza grupy uczniów danej Szkoły Partnerskiej. Ewentualne wyjątki mogą być potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail) przez Kids Coder Lab w odpowiedzi na zapytanie dotyczące konkretnego kursu.
 5. Jeśli Rodzic zawiera umowę później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu lub półkolonii, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Rodzica oświadczenia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia (rozpoczęcie kursu lub półkolonii) przed upływem okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Rodzic zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,
  2. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób niezakłócający funkcjonowania Szkoły Programowania i strony www.kidscoderlab.pl,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  4. korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Programowania w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Rodziców oraz dla Szkoły Programowania,
  5. terminowej zapłaty wynagrodzenia za kurs lub półkolonie,
  6. niedostarczania i nieprzekazywania Szkole Programowania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,
  7. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie na stronie www.kidscoderlab.pl niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych),
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Rodzica, w tym danych innych Rodziców,
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Szkołę Programowania, w szczególności podanych cen lub opisów kursów,
   • nadużywanie praw przyznanych Rodzicowi przez Szkołę Programowania lub przepisy prawa w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

ROZWIĄZANIE UMOWY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku gdy realizacja zamówienia kursu lub półkolonii jest niemożliwa, ponieważ:

  a) liczba Uczniów zapisanych i uczestniczących w danym kursie jest lub stała się trakcie trwania kursu zbyt mała (poniżej 8) lub zbyt duża (powyżej 12 osób)

  b) liczba Uczniów zapisanych i uczestniczących w półkolonii jest zbyt mała (poniżej 8) lub zbyt duża (powyżej 20 dla półkolonii)

  Szkoła Programowania informuje Rodzica o tym fakcie oraz, gdy jest to możliwe, o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego w największym stopniu pierwotnie wybranym zajęciom. Jeżeli Rodzic nie wyrazi woli zapisania Ucznia na zaproponowany kurs lub półkolonie, Szkoła Programowania niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Rodzicowi uiszczone wynagrodzenie za kurs lub półkolonie (w tym zaliczkę) poprzez przelew na konto bankowe, z zastrzeżeniem, że opłaty za już odbyte zajęcia ulegają potrąceniu.

 2. Szkoła Programowania ma prawo rozwiązać umowę w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, długotrwały brak prądu, pandemia, zniszczenie lub uszkodzenie budynku, w którym odbywają się zajęcia). W takim wypadku Szkoła Programowania ma obowiązek zwrotu wynagrodzenia za kurs w wymiarze proporcjonalnym do przeprowadzonych już zajęć.

 3. Rodzic ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku jeśli odstąpienie przypadnie na okres po rozpoczęciu kursu, Rodzic jest zobowiązany do proporcjonalnego pokrycia kosztów zajęć, które odbyły się do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Szkole Programowania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną (w tym poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kidscoderlab.pl lub na adres info@kidscoderlab.edu.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Kids Coder Lab, ul. Hlonda 10 U9, 02-972 Warszawa i zawierać następującą (lub równoważną) treść: Odstępuję od umowy na kurs programowania zawartej w dniu [__] dla [imię i nazwisko dziecka].

Prawo odstąpienia, na mocy art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w stosunku do półkolonii.

DARMOWA USŁUGA ODBIORU UCZNIA

 1. W ramach prowadzenia kursów programowania w swojej siedzibie przy ul. Hlonda 10 U9 Szkoła Programowania organizuje również usługę przyprowadzania Uczniów na zajęcia z okolicznych szkół przy ul. Ledóchowskiej oraz ul. Hlonda (i odprowadzania ich z powrotem do szkoły).
 2. Rodzic, który chce skorzystać z tej usługi, powinien zgłosić ten fakt przy zapisie poprzez wybór danej opcji w formularzu zapisu.
 3. Rodzic odpowiedzialny jest za komunikację z placówką, do której uczęszcza Uczeń, w sprawie odbioru Ucznia, w tym o zadbanie o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw. Rodzic również odpowiedzialny jest za przekazanie szczegółowych informacji odnośnie tego, gdzie można znaleźć danego Ucznia w ustalonym terminie (klasa lekcyjna, świetlica, piętro itp.). W przypadku gdy przedstawiciel Szkoły Programowania nie zastanie Ucznia w ustalonym miejscu, Szkoła Programowania zastrzega sobie prawo do kontynuowania zebrania całej grupy i kontynuowania przemieszczania się na zajęcia tak, aby cała grupa mogła rozpocząć zajęcia o czasie.

PŁATNOŚCI ZA ROCZNE KURSY PROGRAMOWANIA

 1. Cena za pełny roczny cykl zajęć prezentowana jest na karcie produktu danego kursu na stronie internetowej Kids Coder Lab w zakładce Kursy.
 2. Oprócz ceny za kurs Rodzic zobowiązany jest do zapłaty opłaty startowej w wysokości wskazanej na karcie produktu. Opłata startowa obejmuje koszty poniesione na uruchomienie danego kursu i w żadnym przypadku, w tym wypowiedzenia umowy, nie podlega zwrotowi.
 3. Szkoła programowania oferuje następujące modele płatności za roczne kursy programowania:
  • jednorazowa płatność za cały rok, tzw. płatność ,,z góry’’, albo
  • płatność w 8 ratach miesięcznych.
 4. Warunki płatności i odstąpienia od umowy w zależności od wybranego modelu rozliczenia przedstawione są w tabeli poniżej:
Płatność jednorazowa Płatność w ratach
Termin płatności Po pierwszych zajęciach próbnych, przed kolejnymi zajęciami Do 5. dnia każdego miesiąca (z góry); opłata pobierana do przedostatniego miesiąca zajęć
Cena Opłata startowa wymagalna w każdym modelu płatności.
Cena kursu wskazana jest każdorazowo w karcie produktu dla danego kursu. W przypadku płatności jednorazowej Szkoła oferuje Rodzicom 5% zniżkę naliczaną od ceny danego kursu. Płatność powinna być dokonana nie później niż po 1. zajęciach. Wysokość poszczególnych rat jest określona każdorazowo w karcie produktu danego kursu.
Wypowiedzenie Umowy Rodzic ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem na pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym Szkoła programowania otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wpłacona kwota jest w tym przypadku rozliczana proporcjonalnie w stosunku do ilości zajęć, które już się odbyły. Szkoła zwraca Rodzicom część opłaty przypadającą na zajęcia, na które Uczeń nie będzie uczęszczać po odstąpieniu od Umowy. Rozwiązanie Umowy przed zakończeniem kursu wiąże się z utratą udzielonej przy dokonywaniu płatności 5% zniżki. Utrata zniżki oznacza, że Szkoła zwraca Rodzicom część opłaty przypadającą na zajęcia, na które Uczeń nie będzie uczęszczać po odstąpieniu od Umowy, pomniejszoną o udzieloną zniżkę. Rodzic ma prawo wypowiedzieć umowę w każdej chwili. W tym przypadku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym Szkoła programowania otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
a. Jeżeli Rodzic składa oświadczenie o rezygnacji przed dniem płatności za dany miesiąc, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
b. Jeżeli Rodzic składa oświadczenie o rezygnacji po dniu płatności za dany miesiąc, Umowa kończy się z ostatnim dniem tego miesiąca, a Uczeń ma prawo do tego dnia uczęszczać na zajęcia.
c. W przypadku gdy Rodzic składa oświadczenie o rezygnacji po dniu płatności za dany miesiąc i nie chce, aby Uczeń uczęszczał na zajęcia do końca tego miesiąca, Szkoła programowania może ustalić indywidualnie z Rodzicem skrócenie terminu wypowiedzenia.
Sposób płatności • Przelewy24
• Przelew na rachunek bankowy
• Płatność kartą w siedzibie firmy
• Przelewy24
• Przelew na rachunek bankowy
• Płatność kartą w siedzibie firmy
Brak zapłaty w terminie Brak wpłaty w wyżej wymienionych terminach, bez zgody w formie elektronicznej (e-mail) Szkoły programowania na odroczenie spłaty zaległości, powoduje rozwiązanie umowy. W takim przypadku rozwiązania Umowy Rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć odbytych przez Ucznia. Brak terminowej zapłaty wiąże się z utratą 5% zniżki, jeżeli została już udzielona. Jeżeli Rodzic spóźnia się z zapłatą raty, Szkoła programowania wzywa go do zapłaty, wyznaczając mu 7-dniowy termin na uiszczenie zaległej należności. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 1. Poza zniżkami wskazanymi w powyższej tabeli obowiązują inne zniżki, o ile zostały wskazane w karcie produktu (np. zniżka na zapis rodzeństwa, zniżka na Kartę Dużej Rodziny). Poza zniżkami wskazanymi w powyższej tabeli obowiązują inne zniżki, o ile zostały wskazane w karcie produktu (np. zniżka na zapis rodzeństwa, zniżka na Kartę Dużej Rodziny).

PŁATNOŚCI ZA PÓŁKOLONIE

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na półkoloniach zimowych jest wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na osobę poprzez link do płatności przez PayPro przy zapisie przez formularz zapisu na stronie internetowej. Ostateczny termin na wpłatę pozostałej części opłaty to 15 stycznia.

ZASADY OGÓLNE

 1. Rodzic zobowiązany jest do informowania Szkoły Programowania o zmianie numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu Szkoły Programowania z Rodzicem.
 2. Rodzic odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Ucznia i z tego powodu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. Uczniowie są zobowiązani stosować się do poleceń nauczycieli.
 3. Szkoła programowania w swojej siedzibie przy ul. Hlonda 10 U9 prowadzi monitoring przy użyciu kamer CCTV. Zasady przechowywania danych z monitoringu reguluje polityka prywatności.
 4. Zasady dotyczące prywatności i danych osobowych reguluje polityka prywatności kidscoderlab.pl.
 5. Do świadczenia usługi zapisu na kurs programowania stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 6. Szkoła Programowania może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Szkoły Programowania. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Szkołę Programowania i Rodziców Umów, z wyłączeniem sytuacji wyraźnej akceptacji zmian Regulaminu.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Rodzicowi istotnych postanowień Umowy o roczny kurs programowania lub półkolonii odbywa się poprzez przesłanie Rodzicowi na podany adres e-mail.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2021 r. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji regulaminu obowiązującego od 01.07.2020 r. dotyczą rozszerzenia zmian w sposobach płatności za roczne kursy programowania.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 roku

Regulamin obowiązujący od 1 grudnia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Regulamin obowiązujący od 1 lipca 2020 roku do 24 sierpnia 2021 roku.

Nasza oferta

pl Zapisz teraz Programowanie i robotyka

Programowanie i robotyka


6–7 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Projektowanie aplikacji mobilnych

Projektowanie aplikacji mobilnych


10–12 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
en Zapisz teraz Laboratorium Robloxa

Laboratorium Robloxa


10–12 lat stacjonarny roczny angielski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Robotyka i projektowanie gier

Robotyka i projektowanie gier


8–10 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
Wszystkie kursy

Bądźmy w kontakcie

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Kids Coder Lab.

Pole wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Wystąpił błąd