Polityka prywatności

Niniejszy dokument to Polityka prywatności w firmie Kids Coder Lab Sp. z o.o. Dokument ten określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez spółkę.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kids Coder Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 10 U9, NIP 9512447068, REGON 368481218.

1. Jakie dane o Tobie zbieramy:

a. Dane zbierane podczas zapisu na kurs lub inne zajęcia (zawarcie umowy): dane rodzica (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz dane zapisywanego dziecka (imię, nazwisko, nazwa szkoły dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko, rok urodzenia oraz informacje dodatkowe)

b. Dane zbierane automatycznie: Niektóre dane mogą być zbierane automatycznie, przy czym nie są to dane osobowe, a np. adres IP.

c. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: Gdy kontaktujesz się z nami e-mailem, telefonicznie, poprzez zapis do newsletteru o nowościach czy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, również przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail lub inne informacje dodatkowe związane z konkretnym zapytaniem.

d. Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia.

e. Dane w formie zapisu obrazu i dźwięku zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online (zawarcie/wykonanie umowy) przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia ochrony danych – dla celów przeprowadzenia kursu i udokumentowania przebiegu kursu i postępów uczestników oraz możliwości zaliczenia kursu.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:

a. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

b. Dane zbierane podczas zapisu na kurs będą wykorzystane w celu realizacji zapisu na kurs lub inne zajęcia, w tym pobrania wpłaty oraz wpisania dziecka na listę uczestników kursów lub innych zajęć oraz monitorowania obecności i postępów w nauce. Nie będziemy wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu niż w celach realizacji umowy. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zapisu na kurs programowania lub inne zajęcia.

c. Dane zbierane w celach marketingowych, tj. wysyłki newsletteru, będą wykorzystane wyłącznie do wysyłki newsletteru szkoły.

d. Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów monitorowania bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia.

e. Dane zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online zbierane są za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Dane gromadzone są dla celów związanych z przeprowadzeniem kursu, udokumentowaniem jego przebiegu i postępów uczestników oraz możliwości zaliczenia kursu.

3. Komu powierzamy Twoje dane?

W toku realizacji naszych usług współpracujemy z zewnętrznymi firmami, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Te firmy to podmioty świadczące usługi księgowe, banki i operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (hosting, wysyłka newsletteru) oraz nauczyciele prowadzący kursy programowania lub inne zajęcia w tym partnerzy półkolonii. Powierzanie danych podmiotom, o których mowa powyżej, następuje z naszej strony wyłącznie na podstawie stosownych umów zawartych z takimi podmiotami, przewidujących odpowiedni poziom ochrony.

Informujemy, że dane przetwarzane w związku z realizacją lub kontynuacją kursu w formie online powierzane są usługodawcy narzędzia wykorzystywanego do jego przeprowadzenia tj. [Microsoft…] zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:

Dane rodziców przechowujemy przez okres współpracy rodzica ze szkołą. Po zakończeniu tej współpracy przechowujemy jedynie dane ujawnione na fakturach/rachunkach lub innych potwierdzeniach zapłaty przez okres do 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym taka faktura/rachunek lub potwierdzenie zostało wystawione.

Dane dzieci przetwarzamy w okresie współpracy (w okresie trwania umowy), a po jego zakończeniu do ukończenia przez dziecko 8 klasy szkoły podstawowej. Pozwala nam to na odpowiednie przygotowanie oferty edukacyjnej w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w naszej szkole.

Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy przechowujemy 90 dni od udzielenia ostatniej odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy.

Dane marketingowe (adres e-mail) przechowujemy do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.

Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia są przechowywane nie dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem zachowania nagrania przez czas dłuższy w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa dzieci lub mienia do czasu zakończenia postępowania toczącego się w sprawie incydentu.

Dane zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online będą przechowywane nie dłużej niż przez czas konieczny do realizacji i zaliczenia kursu przez uczestnika.

5. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować:

a. Jeżeli zostawisz nam swój email, bo interesujesz się nowościami w Kids Coder Lab, będziesz otrzymywać od nas newsletter drogą mailową.

b. Jeżeli zapiszesz dziecko na kurs, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące statusu Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące kursu programowania lub innych zajęć.

c. Jeżeli zostawisz nam swoje dane w formularzu kontaktowym na stronie, bo interesujesz się uzyskaniem spersonalizowanej oferty, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub poprzez e-mail w celu uzyskania informacji i przedstawienia Ci oferty skrojonej pod Twoje potrzeby.

6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Ci prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia i usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pozostałe Twoje prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych określa Ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie. Przysługuje Ci także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Klauzula informacyjna

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Kids Coder Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 9512447068, KRS: 0000698535, adres ul. Hlonda 10 U9, 02-972 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na kurs programowania lub półkolonii oraz w celu otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji kursu programowania oraz półkolonii w sposób wskazany w Umowie i regulaminie.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Wyrażenie zgody jest jednak konieczne do realizacji zamówienia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą płatności oraz nauczyciele szkoły i dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w celu realizacji kursów, a także partnerzy półkolonii (np. organizujący zajęcia sportowe).

Szczegółowe zasady dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://www.kidscoderlab.pl/polityka-prywatnosci/.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na adres info@kidscoderlab.pl. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Masz prawo do żądania od administratora szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich (oraz dziecka) danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka prywatności została zaktualizowana 26.03.2020 w związku z kontynuacją kursów online w czasie zamknięcia placówek oświatowych (stan epidemii).